အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

တန်ဖိုးအသစ်များကိုဖန်တီးသောအရည်အချင်းရှိသူများကိုကျွန်ုပ်တို့မွေးမြူသည်။

သင့္ေတာ္သည့္လူ

Sejong Flex Super Hose

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ စတင္ တည္ေထာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သာမက ကမာၻအႏွံ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းမွ တဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာတဲ့ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္လိုသည့္ အနာဂါတ္အတြက္ အိပ္မက္မ်ားေသာ လူမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

ပြင့္လင္းေသာ စိတ္ကူး

ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေတြးနဲ႔ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ မိမိ၏ အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး တိုးတက္တဲ့ ဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ေသာသူ

ပြင့္လင္းေသာ စိတ္ဓါတ္

မိမိသည္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တယ္လို႔ စိတ္ဓါတ္ထားရွိၿပီး အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ကာ ဆန္းသစ္မႈတြင္ စိန္ေခၚလိုစိတ္ရွိကာ အၿမဲတမ္း သင္ယူလိုေသာ အေနအထားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာသူ

ပြင့္လင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ

ကုမၸဏီမွ အတူတကြ သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္းကို စိတ္အားတက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရတာကို ႏွစ္သာက္ေသာ အားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ သူ

ကမ္ဘာကို ဦး တည်နေသောSEJONG FLEX

အလုပ္ခန္႔ျခင္း အဆင့္မ်ား

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ႏွင့္ အတူ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ေျပာတဲ့ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္လိုတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ သူနဲ႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္လိုပါတယ္။

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ဟာ ရိုးသားေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစံႏႈန္းအတိုင္း အလုပ္လုပ္မယ့္ သူမ်ားကို စုေဆာင္းေနပါတယ္။

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း သင့္ေလွ်ာ္မႈကို လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ကာ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းမွ တဆင့္ လိုအပ္ေသာ ဦးေရ ပမာဏအလိုက္ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူမ်ား ေရြးထုတ္ကာ ခန္႔အပ္ေပးေနပါတယ္။

CV တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ပညာအရည္အခ်င္းနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ အတုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ ထုတ္ျပစ္ႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ မသြားႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မရွိရပါ။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစသည္ ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမွလြဲ၍ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳပါ။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ေပးျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us