အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခဲြမ

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိ PVC ရေပိုက် Sejong Flex သည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။

လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္မ်ား

01

ကုန်ကြမ်းလက်ခံရရှိနှင့်စစ်ဆေးခြင်း

02

အခ်ိဳးအစားညီေအာင္ ေရာစပ္ျခင္း

03

ပံုစံေလာင္းျခင္

04

ပစၥည္းယက္ျခင္း

05

ပံုစံေလာင္းျခင္း

06

ကုန္ေခ်ာထြက္လာျခင္း

07

ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္း

08

ကုန္ပစၥည္းထုတ္ပိုးျခင္း

09

ကုန္တင္ပို႔ျခင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သုေတသန ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ သင္တန္းေပးမႈမွ တဆင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ PVC ပိုက္ ကုန္ပစၥည္းကိုပဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္သည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပိုင္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ရန္အတြက္ သုေတသနတီထြင္တြင္ အာရံုစူးစိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးေသာ ကုန္ၾကမ္း ေရာစပ္မႈႏွင့္ အထူးနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွ တဆင့္ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ ကုန္ပစၥည္းအားလံုးတြင္ သက္တမ္းရွည္သည့္ Long Life Edition ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကာရွည္ခံေအာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္သည္ PVC ပိုက္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုတည္းကိုသာ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး အထူးကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ = PVC ပိုက္ ဆိုေသာ သခၤ်ာနည္းအတိုင္း အမွန္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သုေတသနျပဳ တီထြင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္ဂ်ံဳးရဲ့ ေလဘယ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ LONG LIFE EDITION သည္ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အထက္ပါ မေျပာင္းလဲသည့္ ခံယူခ်က္ေတြေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ ေလဘယ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ LONG LIFE EDITION ရဲ့ သေကၤတကေတာ့ မိုဘိစ္္(Mobius))ရဲ့ အဆံုးအစမရွိျခင္း၊ ပိုက္ရဲ့ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ၊ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အစ စကားလံုး Sကို ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေကာင္းဆံုးေသာ ပစၥည္းအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ သုေတသနကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္ပစၥည္းအားလံုးရဲ့ သက္တမ္းကို ရွည္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ နည္းပညာကိုလဲ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြး ေပၚလစီ ပြီးတော့ အရည္အေသြး အာမခံျခင္း

အရည္အေသြးေပၚလစီ

အရည္အေသြးမွ တဆင့္ ဘရန္း SEJONGFLEX ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အရည္အေသြး ေပၚလစီကေတာ့ စားသံုးသူရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈအားလံုးကို စိ္တ္ေက်နပ္မႈ ရတဲ့ အထိ အေကာင္းဆံုးေသာ PVC HOSE ကို ထုတ္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ကလဲ စားသံုးသူေတြကို စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူေတြ ေတာင္းဆုိေသာ အရည္အေသြးကို လုိက္ၿပီး စနစ္က်တဲ့ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ကို တည္ေဆာင္ၿပီး ေအာ္တိုစနစ္ျဖင့္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိေသာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္းမွ တဆင့္ ဦးတည္းခ်က္ပန္းတိုင္းကို ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ဟာ စားသံုးသူေတြမွ အၿမဲတမ္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ PVC ပိုက္ေတြကို ထုတ္လုပ္သြားမယ္ဆိုတာ ကတိေပးပါတယ္။

အရည္အေသြး အာမခံျခင္း

ပီးျပည့္စံုေသာ အရည္အေသြးအာမခံေသာ စနစ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳစားေနပါတယ္။

ဆယ္ဂ်ံဳးဖလက္စ္ရဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဟာ ကုန္ၾကမ္း စတင္စုေဆာင္းစဥ္ အခ်ိန္မွ စၿပီး PVC ပိုက္ ကုန္ေခ်ာ ထြက္လာၿပီး ကုန္တင္ပို႔သည္အထိ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရည္အေသြးအာမခံသည့္ စနစ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ႀကိဳးစာေနပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသာမက ကမာၻ႕အႏွံ ဝယ္ယူသူေတြမွ တဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မွာယူမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို အေျခခံၿပီး စားသံုးသူရဲ့ ယံုၾကည္မႈို ရရွိႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြး အာမခံစနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားရွိပါတယ္။

No.1 Bait Skills and Know-How!

Inquire your question whenever you want. We`re always be with customers with kindness

Contact Us